ABOUT

MONIKA STOLARSKA

Born 1986 in Warsaw, Poland. Visual artist, painter, educator.

EDUcation

Statement

In my works, I move between various symbols. I use archetypes from the natural world such as; mountain, moon, horizon, water, fire, road, etc. The language of geometry is close to me, it opens up space for interpretation at the level of sense and intuition. I am inspired by constructivism and modernist architecture. In these currents, I find rhythms and phenomena that I see in nature, a human attempt to reconcile the world of spirit and matter. Often the impetus for my further work is a visual and emotional experience, the world of nature, I process my feelings, recorded images, intuitive traces, creating my own artistic language. I am interested in relationships, exploring the border where man ends and nature begins, relationships and connections with it, mutual influence, finding oneself in the world and the world in oneself.

2023 – „Unlimited Territory”, Witryna Gallery, Warsaw, PL (solo)

2023 – „Light weight items”, OPT Zamek, Wrocław, PL

2023- „Is it Eden?” with Marianna Serocka, Eskaem Place, Gdansk, PL

2023- „It`s always colder somewhere”, Witryna Gallery, Warsaw, PL

2022- 47 Winter Salon, Mazovian Center for Contemporary Art – Elektrownia, Radom, PL

2022- Wasteland Biennial, Solatorium, Warsaw, PL

2022- Wasteland Biennial, ZODIAK Warsaw Pavilion of Architecture, Warsaw, PL

2022- IV International Print Biennial, Association of Artists of Macedonia, Skopje, MKD

2022- IV Architectural Landscape Biennial, Stara Kotłownia, Olsztyn, PL

2022- „Unlimited Territory”, Book Art Museum, Łódź, PL (solo) 

2022- 12. Triennial of Small Painting Forms, Wozownia, Toruń, PL

2022- „Visual exercises”, Mikromiasto, Warsaw, PL (solo)

2021- „There is a forest growing in my house”, Jazdów Open Workshop, Warsaw, PL (solo)

2020- Studio Rooms, Poznan, PL  

2018- „100 flag”, BWA, Warsaw, PL  

2018- „Synesthesia”, Festival Music / Image / Word, Studio Club, Cracow, PL 

2013- „6 women”, Study Gallery of Cinema Luna, Warsaw, PL 

2012- „Promotion 2012”, Regional Museum, Jawor, PL 

2012- „Promotion 2012- National Review of Young Painting”, Legnica Gallery, Legnica, PL 

2012- „Open” Szamborski & graduates, (-1) Gallery, Warsaw, PL 

2012- „Liberte, Variete, Fraternite” Atelier Foksal Foundation Gallery, Warsaw, PL 

2011- „Nice Piece of Art” collaboration with Mazowieckie Museum, Płock, PL 

2011- „Mental Mountains”, 2.0 Gallery, Warsaw, PL 

2010- „Between”, Alfred Biedermann Palace, Łódź, PL 

2010- „Construction / Destruction / Deconstruction” Academy of Fine Arts, Warsaw, PL 

2009- „In progress”, Academy of Fine Arts, Warsaw, PL 

2008- “The Textile Of The Young Generation”, Łazienkowska Gallery, Warsaw, PL  

2008- “Kunstbrucke II – Young Artists from Eastern Europe, Berlin, DE. 

2007- “Studio No.64”, Łazienkowska Gallery, Warsaw, PL 

 

Urodzona w 1986 roku w Warszawie. Artystka wizualna, malarka, pedagożka.

Edukacja

Statement

W swoich pracach poruszam się pomiędzy rozmaitymi symbolami. Posługuję się archetypami ze świata natury takimi jak; góra, księżyc, horyzont, woda, ogień, droga etc. Bliski jest mi język geometrii, otwiera on przestrzeń do interpretacji na poziomie zmysłu i intuicji. Inspiruje mnie konstruktywizm oraz architektura modernizmu. Odnajduję w tych nurtach rytmy oraz zjawiska, które widzę w naturze, ludzką próbę pogodzenia świata ducha i materii. Często impulsem do dalszej pracy jest dla mnie wizualne i emocjonalne doświadczenie świata przyrody, przetwarzam swoje odczucia, zarejestrowane obrazy, intuicyjne tropy tworząc z nich własny język plastyczny. Interesują mnie związki, badanie granicy gdzie kończy się człowiek a zaczyna przyroda, relacje i powiązania z nią, wzajemny wpływ, odnajdywanie siebie w świecie oraz świata w sobie.

2023- ’Nieograniczone Terytorium”, Galeria Witryna, Warszawa, PL (solo)

2023 – „Rzeczy małej wagi”, OPT Zamek, Wrocław, PL

2023- „Czy to Eden?” z Marianną Serocką, Eskaem Miejsce, Gdańsk, PL

2023- „Zawsze jest gdzieś zimniej”, Galeria Witryna, Warszawa, PL

2022- 47 Salon Zimowy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej – Elektrownia, Radom, PL

2022- Biennale Nieużytków, Solatorium, Warszawa, PL

2022- Biennale NieużytkówZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, Warszawa, PL

2022- IV Międzynarodowe Biennale Grafiki, Association of Artists of Macedonia, Skopje, MKD

2022- IV Biennale Pejzażu ArchitektonicznegoStara Kotłownia, Olsztyn, PL

2022- 'Nieograniczone Terytorium”, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź, PL (solo)

2022- 12. Triennale Małych Form Malarskich, Wozownia, Toruń, PL

2022- „Ćwiczenia z widzenia”, Mikromiasto, Warszawa, PL (solo)

2021- „W moim domu rośnie las”, Otwarta Pracownia Jazdów, Warszawa, PL (solo)

2020- Studio Pokoje, Poznań, PL 

2018- „100 flag”, BWA, Warszawa, PL  

2018- „Synestezje”, Festiwal Muzyka / Obraz / Słowo, Klub Studio, Kraków, PL 

2013- „6 kobiet”, Galeria Studyjna Kina Luna, Warszawa, PL 

2012- „Promocje 2012”, Muzeum Regionalne, Jawor, PL 

2012- „Promocje 2012- Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych”, Galeria Legnica, PL 

2012- „Otwarte” Szamborski & absolwenci, Galeria (-1), Warszawa, PL 

2012- „Liberte, Variete, Fraternite”, Galeria Fundacji Atelier Foksal, Warszawa, PL 

2011- „Niezła Sztuka” we współpracy z Muzeum Mazowieckim, Płock, PL 

2011- „Góry Mentalne”, Galeria 2.0, Warszawa, PL 

2010- „Pomiędzy”, Pałac Alfreda Biedermanna, Łódź, PL 

2010- „Konstrukcje / Destrukcje / Dekonstrukcje”, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, PL 

2009- „W procesie”, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, PL 

2008- “Tkanina Młodej Generacji”, Galeria Łazienkowska, Warszawa, PL  

2008- “Kunstbrucke II – Young Artists from Eastern Europe, Berlin, DE. 

2007- “Studio 64”, Galeria Łazienkowska, Warszawa, PL